Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Komunikaty Rady Osiedla

Komunikat z zebrania mieszkańców Osiedla Książenice w dniu.14.01.2012r.

Uczestnicy zebrania wysłuchali informacji Rady Osiedla  o działalności w latach 2008 – 2011 r. oceniając  pozytywnie przedstawione dotychczas działania na rzecz poprawy  infrastruktury w osiedlu i warunków  zamieszkiwania.
Zebrani wyrazili podziękowanie za społeczne zaangażowanie Rady Osiedla. Po  podsumowaniu działań Rady jej dotychczasowy przewodniczący poinformował zebranych, że członkowie Rady składają rezygnację z dalszej pracy w Radzie Osiedla.
Wszyscy zebrani wyrazili niezadowolenie z decyzji członków Rady dotyczącej ich rezygnacji i prosili o jej wycofanie  lub odsunięcie w czasie np. o 3 miesiące.
Członkowie Rady podtrzymali złożoną rezygnację.
Pan Stanisław Kolasa jako Radny i członek Rady Sołeckiej zapewnił zebranych  mieszkańców, że pozostanie nadal mocno zaangażowany w sprawy osiedla.

Uwzględniając powyższe i fakt małej liczby obecnych na zebraniu  postanowiono:

1.    nie dokonywać wyborów uzupełniających  do Rady Osiedla.
2.    uznano, że istnieje uzasadniona konieczność powołania organizacji, która     
będzie zajmować się sprawami rozwijającego się Osiedla
3.    przygotować i zorganizować następne zebranie mieszkańców Osiedla w miesiącu marcu br., na którym będzie podjęta próba powołania takiej organizacji i określenia jej zadań.
4.    Inicjatorem nowego zebrania powinna być grupa inicjatywna złożona z mieszkańców osiedla chętnych do pracy społecznej w tej organizacji.
Grupę tę wesprze Radny Pan Stanisław Kolasa.

Liczymy na pomoc i aktywność tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie brali udziału w zebraniu, a  sprawy Osiedla nie są im obojętne.


Mieszkańcy Osiedla obecni na zebraniu.

 

Rada Osiedla przedstawia protokół z zebrania zorganizowanego przez Przewodniczącego Rady Osiedla Pana Stanisława Kolasę.

PROTOKOŁ
z zebrania w dniu 21 października 2011r. zwołanego z inicjatywy Radnego Pana Stanisława Kolasy
w sprawie:
I/.Omówienie sprawy korzystania ze świetlicy OSP przez grupy społeczne.
wypowiedź Pana Prezesa OSP
dyskusja
II/. Omówienie sytuacji powstałej na i po zebraniu wiejskim w dniu 26.09.2011r. dotyczącego
podziału funduszu sołeckiego z roku 2011 na rok 2012. W tym:
a/.wystąpienie Pana Sołtysa
b/.pytania do Pana Sołtysa
między innymi:
1/. czy widzi możliwość współpracy z organizacjami społecznymi działającymi we wsi Książenice i czego od nich oczekuje wypełniając funkcję sołtysa?
2/.jakie ma pomysły na poprawę sytuacji jaka powstała na i po zebraniu?
3/.czy chce być inicjatorem zebrania na którym przedstawi program działań na rzecz poprawy współpracy z działającymi organizacjami i w jakim czasie chciałby to zrealizować?

III/. Wystąpienie Pana Witolda Jabłonki, członka Rady Osiedla
IV/.Końcowe wnioski i ustalenia
V/. Zakończenie zebrania

Zebranie odbyło się z udziałem:

1. Rady Sołeckiej wg listy obecności
2. Radnego Stanisława Kolasy
3. Przedstawicieli Straży Pożarnej wg listy obecności
4. Przedstawicieli Rady Osiedla wg listy obecności
5. Opiekuna Centrum Kształcenia i sekretarza OSP Pani Violetty Ciastek
6. Działacz Społeczny Książenice – Pieńki Pan Antoni Justyński

Na zebranie nie przybyły, zaproszone:
Agnieszka Sękulska
Iwona Rok
Magdalena Szachowska
W/w osoby usprawiedliwiały swoją nieobecność pilnymi wydarzeniami.
Pani Jolanta Szczygielska powiadomiła że nie będzie obecna z powodu śmierci ojca.

Zebranie otworzył i prowadził Radny Pan Stanisław Kolasa.
Protokołowała Wanda Ołtarzewska

I/.Pan Stanisław Kolasa krótko przedstawił wszystkich obecnych na zebraniu a następnie udzielił głosu Panu Witoldowi Jabłonce.
Pan Witold Jabłonka omówił sytuację społeczną w jakiej znalazły się dzisiejsze Książenice. Mówił o zmianie struktury wsi i przekroju społeczeństwa oraz wynikających z tego faktu zmianach. Przedstawił sedno sporu wynikłego na i po zebraniu sołeckim w dniu 26.09.2011r. związanego z priorytetami, podziałem funduszu sołeckiego i udostępniania świetlicy w budynku OSP.
Następnie głos zabrał Prezes Straży Pożarnej Pan Andrzej Zdanowski w sprawie udostępniania sal i świetlicy w budynku OSP.. Prezes Andrzej Zdanowski oświadczył że wyraża zgodę na udostępnianie świetlicy na spotkania, odczyty, ale nie zgadza się na prowadzenie jakichkolwiek warsztatów w świetlicy. Warsztaty mogą być prowadzone jedynie w salach w piwnicy bud OSP i są wystarczająco do tego przystosowane.

W swojej wypowiedzi Pani Violetta Ciastek – sekretarz OSP i opiekun Centrum Kształcenia oświadczyła ze na zajęcia komputerowe organizowane w ramach projektu „Książenice” w czwartki przychodzi 3 do 4 osób i prowadząca te zajęcia informatyczka.

Rada Sołecka i OSP złożyli wspólne oświadczenie, że jeżeli mają się odbywać spotkania w OSP to muszą być wcześniej uzgadniane. Korzystający z sal i świetlicy muszą po sobie sprzątać. Zarząd OSP oświadczył że w każdy piątek w godz. pomiędzy 18 a 19, można zwrócić się do Zarządu OSP w sprawie udostępnienia sal. Spotkania muszą uwzględniać harmonogram pracy OSP. Trzeba się porozumieć.
W przypadkach szczególnych, losowych, przyznany termin może być przesunięty.

Wypowiedź Pani Elżbiety Bralewskiej – członka Rady Sołeckiej
Czego te Panie chcą? Czy chcą współpracy z Radą Sołecką, czy chcą walki? Z zachowania jednej z tych Pań wynika że interesują je tylko ataki i oczernianie Rady. Dlaczego nie przyszły na zebranie? Czy obawiały się konfrontacji?

Pytania pozostały bez odpowiedzi z uwagi na nieobecność Pań do których je kierowano

Odnośnie p.II a/. wystąpił Pan Sołtys.
Sołtys przyznał że zebranie 26.09.2011 w sprawie podziału funduszu sołeckiego nie było prowadzone jak trzeba, bez zachowania odpowiednich procedur. Ludzie zachowywali się niekulturalnie. Potem był teatr jednego aktora w postaci występu Pani Agnieszki Sękulskiej. W proteście na takie zachowanie część ludzi opuściła zebranie. Rada Sołecka była tym zaszokowana. Żałuję że nie przerwałem zebrania i nie przełożyłem go na inny termin.

Wypowiedź Pana Antoniego Justyńskiego
Wnoszę uwagę że pojawił się u mnie Pan Michał Ciechowicz z propozycją podpisania podziału funduszu sołeckiego. Zapytałem czy te propozycje zostały uzgodnione z Radnym Panem Stanisławem Kolasą. Zapewniono mnie że tak. Teraz dowiaduję się że Pan Stanisław Kolasa nie uzgadniał tego projektu. A więc zostałem zmanipulowany i w taki sam sposób nie tylko ja. Chętnie wycofuje się z tego podpisu. Zawsze byłem i jestem za prawdą.

Odpowiedzi Sołtysa na zadane pytania przedstawione w porządku zebrania
1.Uważam że wszystko można załatwić w sposób kulturalny. Udaje mi się zawsze dobre porozumienie z Panią Jolantą Szczygielską. Chciałbym żeby koordynatorki projektu „Książenice” postępowały podobnie.
2.Mam dobrą wolę współpracy ze wszystkimi organizacjami na terenie wsi Książenice. Znam moją rolę służebną wobec społeczeństwa Książenic i chcę ją wypełnić.
W ramach poprawy zaistniałej sytuacji byłem i jestem otwarty na dyskusję i ścisłą współpracę ze wszystkimi formalnymi i nieformalnymi organizacjami na terenie wsi Książenic. Zapewniam że przegłosowany temat związany z przeznaczeniem funduszu sołeckiego na integrację i edukację będzie respektowany przez Rade Sołecką. Protokół z zebrania wiejskiego w dniu 26.09.2011r. Jest dostępny do wglądu u mnie, dla zainteresowanych mieszkańców Ksiązenic.
3.Tak – jestem zdania że takie zebranie powinno się odbyć. Myślę że ze względu na zbliżający się koniec roku i związaną z tym dużą ilość zajęć, nie uda mi się wcześniej zorganizować takiego zebrania jak dopiero w styczniu 2012r.

Zebranie przyjęło deklaracje Pana Sołtysa zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji po zebraniu w dniu 26.09.2011r.
Po takiej deklaracji Sołtysa w imieniu Rady Osiedla Pan Witold Jabłonka przedstawił propozycje zmierzające do poprawy działania grup samorządowych i społecznych na terenie wsi Książenice.

1. Sołtys i Rada Sołecka
- przestrzegać obowiązującego Statutu Sołectwa do czasu jego zmiany.
- uaktywnić pracę Sołtysa i Rady Sołeckiej przez , ustalenie kalendarza zebrań sołeckich co najmniej raz na kwartał z podaniem do wiadomości mieszkańców wsi.
- Każdy z mieszkańców i działające we wsi organizacje mają prawo składać wnioski o rozpatrzenie ich na zebraniach Rady Sołeckiej i może brać udział w tych zebraniach, zebrania mają być protokołowane a ich treść podawana do wiadomości mieszkańców
- Jeśli sprawy wykraczają poza kompetencje Sołtysa i Rady Sołeckiej należy przygotowywać interpelacje do Rady Miasta i Gminy składane radnemu z okręgu.
- Sołtys powinien uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta i Gminy. W sytuacjach szczególnych, może go reprezentować wyznaczony członek Rady Sołeckiej
-W proponowanym nowym statucie sołectwa poza wieloma innymi zmianami wprowadzić zapis, że zebranie wiejskie zatwierdza regulamin pracy Rady Sołeckiej. Zapis ten pozwoli doprecyzować zakres pracy członków RS i jej roli pomocniczej w pracy sołtysa.
- W związku z tworzonym nowym statutem sołectw przez Urząd Gminy proponuję powołać komisję statutową naszej wsi.

Informacja na wsi
1.Wnioskuję o wystąpienie przedstawicieli samorządowych do Urzędu Miasta i Gminy z zamówieniem wyodrębnionej strony www dla wsi.
Strona będzie zawierać istotne informacje z życia wsi i działalności organów samorządowych i organizacji społecznych na terenie Książenic.

Zebrani ustalili że wskazane jest zobowiązanie Gminy do wystąpienia z propozycją dofinansowania oświetlenia w Alei Owocowej i Alei Jabłoniowej przez firmę transportowa mającą siedzibę w Urszulinie. Obydwie te drogi stanowią dla tej firmy drogę dojazdową do jej siedziby. Ruch tego ciężkiego taboru wpływa istotnie na zagrożenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Zebranie przeprowadzono w spokojnej, pełnej powagi i zrozumienia atmosferze.
Na tym zebranie zakończono i podpisano.
1. Stanisław Kolasa – Radny Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki
2. Sołtys wsi Książenice - Cezary Wiśniewski
3. Elżbieta Bralewska – członek Rady Sołeckiej
4. Ewa Zdanowska – członek Rady Sołeckiej
5. Grażyna Paćko – członek Rady Sołeckiej
6. Jeremi Słowiński – członek Rady Sołeckiej
7. Andrzej Zdanowski – Prezes OSP Ksiązenice
8. Marek Purwin – Naczelnik OSP Książenice
9. Violetta Ciastek – sekretarz i opiekun Centrum Kształcenia OSP
10. Antoni Justyński – działacz społeczny Książenice-Pieńki
11. Witold Jabłonka – przedstawiciel Rady Osiedla
12. Wanda Ołtarzewska – przedstawicielka Rady Osiedla