Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Protokół z zebrania

1 marca 2016 w Książenicach, w budynku szkoły podstawowej odbyło się zebranie. Zaplanowany porządek zebrania:
       1.    Otwarcie zebrania
       2.   Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2022
       3. Budowa dróg i oświetlenia
       4. Sprawy różne
        5. Zakończenie zebrania


W zebraniu uczestniczyli:

1.    Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2.    Pan Domitr, Kierownik Działu Technicznego ZWiK
3.    Pan Robert Lewandowski, Prezes ZWiK
4.    Pan Stanisław Kolasa, Radny Rady Miasta
5.    Pani Aleksandra Jankowska, Sołtys Książenic
6.    Pan Stanisław Olkowski, Kierownik Obsługi Inwestycyjno - Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
7.    Pan Paweł Bajerowski, członek Rady Sołeckiej
8.    Pani Ewa Mędel, członek Rady Sołeckiej
oraz mieszkańcy Książenic (lista obecności w zał. Nr 1).

Zebranie rozpoczął pan Stanisław Kolasa, przedstawiając uczestników.
Następnie głos zabrał pan Burmistrz i pozostali uczestnicy, omawiając następujące punkty:
1.    Podjęto decyzję o dofinansowaniu i przyspieszeniu inwestycji / budowy kanalizacji na terenie Książenic - osiedla.
2.    Podjęto decyzję o budowie ośrodka szkoleniowego Legii. Około 250 chłopców w wieku gimnazjalnym. Budowę zaplanowano w Urszulinie. Zaprezentowano projekt obiektu. Obiekt częściowo zostanie udostępniony mieszkańcom okolicznych wsi. Na terenie ośrodka nie będą odbywały się rozgrywki.
3.    Do działek sąsiadujących z nową inwestycją wybudowana zostanie droga dojazdowa w ulicy Olszowej, teren zostanie skanalizowany (kanalizacja tłoczna, ciśnieniowa). W konsekwencji kanalizacja obejmie  ul. Olszową w stronę Urzutu oraz ulicę Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Sosnową.
4.    Zobowiązanie gminy do działań inwestycyjnych przy tej okazji wynosi około 1,5 - 2 mln zł.
5.    Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi przy szkole (ul. Przyjaźni).
6.    Droga Sadowa przewidziana jest do modernizacji.
7.    Sprawa ulicy Sadowej. Zgłosiła się firma, która uzyskała grant unijny. Politechnika Warszawska opracowała procedurę produkcji asfaltu ekologicznego. Powstanie podbudowa oraz 300 m drogi w ww. technologii eksperymentalnej oraz 300 m wg
technologii tradycyjnej - do porównania.
8.    Zaprezentowano projekt kanalizacji. Wg oszacowanych kosztów inwestycja powinna zakończyć się kwotą ok. 5 mln zł.
9.    Zakończenie I etapu inwestycji w zakresie kanalizacji na osiedlu w Książenicach przewidziano na Iata 2017 - 2018. Norma unijna wymaga obecności minimum 120 mieszkańców na 1 km kanalizacji, aby mogły być poprowadzone prace modernizacyjne.
10.    Podkreślono wagę meldunku mieszkańców. Ilość mieszkańców zameldowanych w gminie wynosi 44 000, a według szacunków gminę zamieszkuje 50 000 - 55 000. Płacone przez mieszkańców podatki zostają w dużej części w gminie.
Omówiono również temat oddawania budynków - każdy, kto chce oddać budynek do zamieszkania, może się zgłosić w tej sprawie do urzędu gminy. Wyznaczony zostanie przez gminę architekt, który sporządzi odpowiedni opis i żadna kontrola więcej nie będzie potrzebna. Jest to sposób na ułatwienie procedury oddawania budynków.
11.    Rozwój infrastruktury uzależniony jest od ilości mieszkańców. Burmistrz stara się o zatrzymywanie jak największej ilości pociągów pospiesznych na stacji PKP Grodzisk Mazowiecki. Rozważane jest również uruchomienie wahadłowego pociągu Grodzisk
-    Warszawa na czas planowanego remontu i zamknięcia linii kolejowej na 2 lata. Jednak dopiero kiedy w gminie będzie ponad 50 000 zameldowanych mieszkańców, rozmowy na ten temat będą dużo prostsze.
12.    Mieszkańcy otrzymają wkrótce wzory umów / deklaracji, że zobowiązują się podłączyć do sieci kanalizacyjnej, kiedy ta już powstanie. To umożliwi realizację inwestycji wg przyjętych założeń i spełnienie odpowiednich wymagań pod kątem dofinansowania z UE. W Milanówku również powstała kanalizacja i jest problem z rozliczenie projektu, gdyż mieszkańcy nie chcą podpisywać umów.
13.    Omówiono problem zaopatrzenia w wodę w gorące letnie dni. Książenice leżą 40 m wyżej od stacji uzdatniania wody, która zasila wieś. Powoduje to duże problemy z pompowaniem wody, zwłaszcza że rury kładzione jeszcze przed rozpoczęciem budowy osiedla mają zbyt małe średnice, aby wydajnie zasilić wszystkich mieszkańców. Nowe, wydajne ujęcie(2 litry wody / sek) i dobre jakościowo źródło znajduje się w Czarnym Lesie. Jest na tyle dobre, że nie musi być uzdatniane. To ujęcie  zostanie wykorzystane jako zaopatrzenie wody dla Książenic. Budowa wodociągu jest w trakcie realizacji i na pewno zostanie zakończona przed oddaniem ośrodka Legii.
14.    Decyzja środowiskowa o budowie obwodnicy Grodziska ma zostać wydana w najbliższych dniach.
15.    Zaprezentowano plany inwestycyjne gminy:
-    nowoczesna biblioteka połączona z przestrzenią dla seniorów koło stacji PKP
-    Willa Niespodzianka
-    dofinansowanie terenów zielonych w Grodzisku, duży nacisk na zieleń na terenie miasta
-    rewitalizacja terenu Stawów Walczewskiego (przy ulicy Nadarzyńskiej) - stawy mają zostać zasilone wodą gruntową pobieraną z terenu osiedla. Ma to również obniżyć poziom wód gruntowych na terenie osiedla i ogólnie zmniejszyć wilgotność terenu
16.    Zaplanowano dotacje do wymiany ogrzewania z węglowego na gazowe - do 8000 zł
na dom.
17.    Gmina otrzymała dotację 14 mln złotych, jednocześnie oferując 5 mln środków własnych aby uzbroić tereny wokół autostrady. Gmina planuje na tych terenach działania inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych technologii. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z ośrodkiem naukowym.
18.    Omówiono problem oświetlenia ulic: Owocowej, Wiolinowej, Muzycznej i Koncertowej. Projekt oświetlenia jest w toku przygotowań. Zamiast słupów betonowych buduje się obecnie połączenia ziemne, co pięciokrotnie zmniejsza  koszty budowy oświetlenia.
19.    Pan Burmistrz zadeklarował gotowość do finansowania zaplanowanych i zgłoszonych przez mieszkańców projektów z nadwyżki budżetowej.
20.    Pytania od mieszkańców załączono do protokołu (zał. Nr 2).
21.    Pytania zgłaszane podczas zebrania załączono do protokołu (zał. Nr 3).
22.    Omówiono również planowany wjazd na nowobudowany obiekt treningowy Legii od strony Urszulina. Docelowo po przebudowie i modernizacji trasy katowickiej zlikwidowany zostanie wjazd w Siestrzeni.
23.    Omówiono koszty przyłączy kanalizacyjnych - ok. 230 zł za metr rurociągu oraz ok. 700 zł za budowę studni.
24.    Omówiono temat zmian w funkcjonowaniu świetlic na terenie gminy, w tym w Książenicach. Nasza świetlica działa na terenie OSP. To ostatni rok, w którym świetlica jest finansowana przez gminę. W przyszłym istnienie świetlicy ma zależne od funduszu sołeckiego.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołowali:
Ewa Mędel Paweł Bajerowski

Załącznik nr 3 - Problemy i wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas zebrania sołeckiego, 1.03.2016
1.    Poprawa oświetlenia przy ulicy Młodości, od strony parkingu przy szkole.
2.    Mieszkaniec ulicy Szafranowej zapytał o możliwość budowy przyłącza gazowego na okolicznych terenach.
3.    Pan Justyński zgłosił problem ruchu ulicą Polnych Kwiatów (dojazd do ulicy Mazowieckiej).
4.    Został poruszony problem korelacji autobusów z kolejką WKD, zwłaszcza w kontekście modernizacji i zamknięcia linii PKP.
5.    Problem organizacji i wypłat świadczeń z programu "500+" na dzieci w Książenicach. Planowane jest uruchomienie punktów przyjmowania wniosków w wielu miejscach w gminie, przede wszystkim na terenie obiektów oświatowych (m.in. Szkoła w Książenicach).
6.    Wątpliwości, czy zaopatrzenie obiektów Legii w wodę nie spowoduje jej niedoboru we wsi. Zapewniono, że nie ma takiej możliwości.
7.    Zgłoszenie problemu uciążliwych motolotni podczas weekendów i lotów zbyt blisko zabudowań.
8.    Poruszono temat świetlicy i starej szkoły podstawowej w Książenicach.
9.    Pan Kucharski zawnioskował o światła dla przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Sadowej. Pomysł został oceniony pozytywnie.