Maj 2021
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dzisiaj (22 marca) rozpoczęła się kolejna tura naboru do programu "Moja Woda". Zgodnie z regulaminem projektu, dofinansowanie można uzyskać na: „Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych".

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś ich celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak aby nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji.   

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).
Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Dofinansowaniu podlegać będzie: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:
    1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji,
    tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody
    odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
    2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki
    podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”);
    3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie
    powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów
    nasadzeń);
    4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa
    drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
    5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry,
    przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające
    zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu wskazanego w § 6 ust. 4. pkt 2, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie powinien znajdować się zbiornik lub zbiorniki do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych o minimalnej sumarycznej pojemności 2 m3″.

Więcej informacji na: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda-drugi-nabor/.