Maj 2021
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Strefa Ruchu Książenice zaprasza wszystkie dzieci pasjonujące się grą w tenisa ziemnego do udziału w Turnieju Tenis 10.

Organizator zapewnia:
- Dla każdego zawodnika kanapka i dostęp do wody
- Boiska do tenisa ziemnego
- Piłki
- Konkursy z nagrodami
- Środki do dezynfekcji

-Kategorie wiekowe:
- Kat. Zielona
- Kat. Czerwona
- Kat. Pomarańczowa
Godziny rozgrywania turnieju: 9:00-18:00

Wpisowe:
Kategorie:
Kat. czerwona - 50 zł/os.
Pozostałe kat. 60 zł/os.
* Uwaga w dniu turnieju obowiązuje wyższe wpisowe + 10 zł/kat.

ZAPISY TYLKO ONLINE! www.strefaruchuksiazenice.pl/wydarzenie/tenis10
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony najpóźniej 28-go maja 2021 i opublikowany zostanie pod linkiem: www.tournament.tools/db/wydarzenie,schedule/11840

Wyniki live:
www.tournament.tools/competition/11840#/viewer

Więcej informacji:
eventy@strefaruchuksiazenice.pl

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Przypominamy:
- W obiekcie (poza kortami) należy przemieszczać się w maseczkach;
- Organizator zapewnia środki do dezynfekcji;
- Recepcja ma prawo do mierzenia temperatury osobom wchodzącym na obiekt.
- Impreza bez udziału publiczności.

 

Na facebooku możecie już znaleźć wszystkie cztery najbliższe wydarzenia związane z warsztatami DIY w Domowej Świetlicy! Zapisy ruszyły. Dołącz do rówieśników i wspólnie  nimi stwórz niesamowite rzeczy!

Podczas zajęć Twoje dziecko będzie:
- rozwijać swoją kreatywność
- dobrze się bawić
- poćwiczy umiejętności manualne
- nawiąże nowe znajomości
- spędzi czas w przyjaznej atmosferze

Szczegóły:

31 maja - "STWÓRZ SWOJĄ PINIATĘ"
https://www.facebook.com/events/2913818212227411
7 czerwca - "REGATY GNIOTKÓW"
https://www.facebook.com/events/952980718837340/
14 czerwca - "MAGNESY Z PYSSLĄ"
https://www.facebook.com/events/766415157344084/
21 czerwca - "WAKACYJNA TORBA"
https://www.facebook.com/events/952980718837340/

Zastanawiasz się jak zaplanować dziecku wakacje? Centrum Edukacji Planeta Rozwoju ma na to rozwiązanie. Świetna zabawa i dużo atrakcji takich jak: zajęcia kulinarne, zajęcia kreatywne, robotyka, programowanie w świecie minecraft, eksperymenty, drukarki 3D i wiele innych!

Aby zapisać dziecko na warsztaty, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/HtMaEpE1r1MdY3Dc7

W przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka należy wypełnić osobny formularz dla każdego z nich.
W celu dokonania rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz i wpłacić zaliczkę 150zł w ciągu 3 dni od daty zapisu.
Opłata za tydzień warsztatów wynosi 599zł i zawiera:
- Zajęcia programowe w godz. 9.00-16.30.
- Opiekę od 7.30 do 17:00.
- Wyżywienie (obiad + podwieczorek)

PROMOCJA!
-550zł przy zapisie na 2 tygodnie warsztatów
-500zł przy zapisie na 3 tygodnie warsztatów i więcej


*W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących pandemii i braku możliwości odbycia się warsztatów zaliczka zostanie zwrócona.

W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontynuacja rozpoznania podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.
2. Bezkręgowce wodne i lądowe – całość podobszaru A.
3. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: plazy.jpg).
4. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: ptaki.jpg).
5. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załączniki: ssaki_transekty.jpg oraz ssaki_wodne_punkty.jpg).
6. Nietoperze – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A (Załącznik nietoperze.jpg)
7. Badania jakości wód powierzchniowych – badania prowadzone w 30 wytypowanych punktach pomiarowych (Załącznik_punkty monitoringu jakości wód.jpg.)

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
W kwietniu odbędzie się kontynuacja prac – pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI BEZKRĘGOWCÓW
Wykonana zostanie pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca takie jak łąki, nieużytki, rzeki i zbiorniki wodne, aleje, stare parki. Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PŁAZÓW
Prace obejmą swym zakresem:
– wizyty w potencjalnych siedliskach płazów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach,
– wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PTAKÓW
Prace obejmą swym zakresem:
– całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu),
– wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska),
– obserwacje przelotu ptaków z wykorzystaniem radaru ornitologicznego,
– kontynuacja inwentaryzacji gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd,
– prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – kontynuacja nasłuchów żurawi, dzięcioła średniego, dzięcioła białoszyjego, oraz rozpoczęcie prac dotyczących sów krajobrazu rolnego i sów leśnych.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SSAKÓW (POZA NIETOPERZAMI)
Prace swym zakresem obejmą:
– nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym (kontynuacja prac z marca). Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
– kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI NIETOPERZY
Prace obejmą swym zakresem rejestrację głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

ZAŁOŻENIA DLA BADAŃ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania będą wykonywane przez pracowników akredytowanego laboratorium, którzy pobiorą próbki wód w 30 wytypowanych punktach pomiarowych. Punkty zostały zlokalizowane przestrzennie w taki sposób, aby móc ocenić jakość wód z obszaru planowanej inwestycji i jej sąsiedztwa oraz w rejonie wszystkich węzłów komunikacyjnych. Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wskaźniki oceny elementów fizykochemicznych (w tym specyficznych zanieczyszczeń) zgodne z parametrami ocenianymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym również badanie natężenia przepływu w rzekach na terenie Projektu.
Kampania pomiarowa potrwa 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania sposobów oddziaływań związanych z planowaną inwestycją.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?
Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.
Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?
Obserwacje w zakresie bezkręgowców ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:
– obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
– szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?
– herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni występowanie w nich płazów,
– w zasadnych przypadkach użyta zostanie siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
– wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
– pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum, a wejście na tereny ogrodzone nastąpi tylko po uzyskaniu zgody od właścicieli.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania przyrodnicze będą nosili identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:
- najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
- potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.