Maj 2021
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontynuacja rozpoznania podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.
2. Bezkręgowce wodne i lądowe – całość podobszaru A.
3. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: plazy.jpg).
4. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: ptaki.jpg).
5. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załączniki: ssaki_transekty.jpg oraz ssaki_wodne_punkty.jpg).
6. Nietoperze – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A (Załącznik nietoperze.jpg)
7. Badania jakości wód powierzchniowych – badania prowadzone w 30 wytypowanych punktach pomiarowych (Załącznik_punkty monitoringu jakości wód.jpg.)

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
W kwietniu odbędzie się kontynuacja prac – pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI BEZKRĘGOWCÓW
Wykonana zostanie pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca takie jak łąki, nieużytki, rzeki i zbiorniki wodne, aleje, stare parki. Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PŁAZÓW
Prace obejmą swym zakresem:
– wizyty w potencjalnych siedliskach płazów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach,
– wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PTAKÓW
Prace obejmą swym zakresem:
– całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu),
– wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska),
– obserwacje przelotu ptaków z wykorzystaniem radaru ornitologicznego,
– kontynuacja inwentaryzacji gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd,
– prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – kontynuacja nasłuchów żurawi, dzięcioła średniego, dzięcioła białoszyjego, oraz rozpoczęcie prac dotyczących sów krajobrazu rolnego i sów leśnych.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SSAKÓW (POZA NIETOPERZAMI)
Prace swym zakresem obejmą:
– nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym (kontynuacja prac z marca). Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
– kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI NIETOPERZY
Prace obejmą swym zakresem rejestrację głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

ZAŁOŻENIA DLA BADAŃ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania będą wykonywane przez pracowników akredytowanego laboratorium, którzy pobiorą próbki wód w 30 wytypowanych punktach pomiarowych. Punkty zostały zlokalizowane przestrzennie w taki sposób, aby móc ocenić jakość wód z obszaru planowanej inwestycji i jej sąsiedztwa oraz w rejonie wszystkich węzłów komunikacyjnych. Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wskaźniki oceny elementów fizykochemicznych (w tym specyficznych zanieczyszczeń) zgodne z parametrami ocenianymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym również badanie natężenia przepływu w rzekach na terenie Projektu.
Kampania pomiarowa potrwa 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania sposobów oddziaływań związanych z planowaną inwestycją.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?
Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.
Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?
Obserwacje w zakresie bezkręgowców ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:
– obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
– szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?
– herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni występowanie w nich płazów,
– w zasadnych przypadkach użyta zostanie siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
– wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
– pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum, a wejście na tereny ogrodzone nastąpi tylko po uzyskaniu zgody od właścicieli.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania przyrodnicze będą nosili identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:
- najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
- potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

Od poniedziałku wprowadzone zostanie częściowe luzowanie obostrzeń. Otwarte zostaną między innymi żłobki i przedszkola.

"Sytuacja epidemiczna wciąż jest poważna. Wzrosty zakażeń ustabilizowały się na poziomie 20 tys. dziennie. Nie ma dalszej eskalacji zakażeń" – powiedział dziś na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednak nadal jest duża liczba zajętych respiratorów i łóżek szpitalnych. Z tego powodu większość restrykcji nadal będzie obowiązywać do 25 kwietnia, a hotele i noclegi będą zamknięte do 3 maja.

19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Zaakceptowana zostanie także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Czynne będą też kompleksy sportowe na świeżym powietrzu – limit 25 osób.

Dzisiaj (22 marca) rozpoczęła się kolejna tura naboru do programu "Moja Woda". Zgodnie z regulaminem projektu, dofinansowanie można uzyskać na: „Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych".

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś ich celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak aby nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji.   

Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).
Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Dofinansowaniu podlegać będzie: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:
    1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji,
    tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody
    odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
    2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki
    podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”);
    3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie
    powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów
    nasadzeń);
    4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa
    drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
    5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry,
    przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające
    zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu wskazanego w § 6 ust. 4. pkt 2, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie powinien znajdować się zbiornik lub zbiorniki do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych o minimalnej sumarycznej pojemności 2 m3″.

Więcej informacji na: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda-drugi-nabor/.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).