Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

W nawiązaniu do informacji z dnia 27 stycznia zamieszczonej na stronie sołeckiej pt. „Drogi odwodnienie i oświetlenie” opracowana została koncepcja przebudowy ulic na terenie osiedla Książenice z dnia 24 marca 2021r.

Obecnie realizowany jest I etap planowanych inwestycji tj. został ogłoszony przetarg na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowy 2 odcinków drogi gminnej – ul. Cichociemnych oraz ul. Koncertowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szczegóły zamówienia publicznego zamieszczone są na:
https://bip.grodzisk.pl/a,35793,zp271572021-opracowanie-kompleksowych-dokumentacji-projektowych-budowy-dwoch-odcinkow-drogi-gminnej-.html.

W nawiązaniu do wniosku opublikowanego 7 października 2020 r. na stronie sołeckiej oraz wcześniejszych starań dotyczących oświetlenia ulic w Książenicach p. Stanisław Kolasa informuje, że na etapie projektowania są następujące ulice: Cichociemnych, Koncertowa, Kurantów oraz ulice w drogach powiatowych tj. ul. Owocowa, Pigwowa i Al. Jabłoniowa przy których będą budowane ścieżki rowerowe.
 
Projektowanie odbywa się w 24 lokalizacjach na terenie gminy. Termin zakończenia prac projektowych to 24. 01.2022 r.
Poniżej odpowiedź na wniosek złożony na Komisji Gospodarki Gminnej z dnia 18.05.2021 r.
 

W związku z zainteresowaniem mieszkańców wsi w sprawie przeznaczenia miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego p. Stanisław Kolasa informuje,że:

Starania o przeznaczenie działki  pod budowę parku w Książenicach trwają od 2017 roku. Odbyły się konsultacje społeczne przedstawicieli gminy, firmy Agri-Rol, Radnego, Sołtysa oraz społeczności szkolnej dotyczące przeznaczenia terenu pod realizację ww. inwestycji.

Obecny właściciel Firma  Agri-Rol pozytywnie ustosunkowała się do potrzeb mieszkańców i przeznaczyła działkę nr 16/51 o powierzchni 1,7977 ha w obrębie PGR Książenice i opracowała koncepcję powstania miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego społeczności lokalnej. Obszar na którym znajduje się działka 16/51 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. 761/2014 z dnia 28.05.2014r. Działka ta opisana jest jako teren strefy WS – teren wód powierzchniowych  oraz  ZP – teren zieleni urządzonej. Ponadto znajduje się w strefie urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – W.O.Ch.K – należy przez to rozumieć obszar objęty  ochroną prawną  w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po przeprowadzeniu priorytetowych inwestycji tj. budowy Świetlicy Wiejskiej i budowy dróg, w których wykonana jest kanalizacja.

Załączniki:
Pismo Radnego (7.12.2018) ,
- Odpowiedź Urzędu Miasta (6.05.2019) ,
- Mapa miejscowego planu,
- Koncepcja zagospodarowania parku.

 

W nawiązaniu do informacji z dnia 27 stycznia 2021 r. zamieszczonej na stronie sołeckiej p.t. „Drogi, odwodnienie i oświetlenie” opracowana została koncepcja przebudowy ulic na terenie Osiedla Książenice.

W pierwszym etapie realizowane będą ulice: Koncertowa oraz Cichociemnych. W drugim etapie realizowane będą ulice: Kurantów, Pięciolinii i Taneczna. Pozostałe ulice będą realizowane w miarę postępu budowy kanalizacji w tych ulicach.

Poniżej do pobrania informacja z Urzędu Miejskiego Gminy Grodzisk Maz. Wydział Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych:
- Plan sytuacyjny;
- Plan orientacyjny;
- Książenice PGR- Przekroje normalne;
- Książenice PGR- Opis techniczny.

 

 

W nawiązaniu do starań zawartych w pismach i interpelacjach dotyczących budowy dróg i oświetlenia na osiedlu Sołtys informuje, że:
- wykonywana jest koncepcja projektowa budowy dróg gminnych z uwzględnieniem ich odwodnienia i oświetlenia. Termin zakończenia 15 luty 2021 r.
- Po zakończeniu i zatwierdzeniu ww. koncepcji zostanie ogłoszony harmonogram realizacji tj.  projektowania i wykonania poszczególnych ulic, w których wykonana jest kanalizacja.
- Ulice, które nie mają kanalizacji będą remontowane przez utwardzenie tłuczniem.
- W ulicy Sopranowej ze względu na wysoki poziom wód gruntowych do czasu docelowej przebudowy możliwe jest wykonanie remontu płytami odzyskanymi z demontażu z ul. E. Marylskiego.