Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Na terenie Osiedla Książenice obecnie realizowane są 3 etapy sieci kanalizacyjnej, a planowany termin zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej (dla 3 etapów) to listopad 2021. Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu zakończenia robót w PINB ( dla każdego z  poszczególnych etapów), zostaną wysłane przez ZWIK pisma z informacją o możliwości wykonywania „fizycznie” przyłączy kanalizacyjnych. Cała procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej została opisana na stronie internetowej ZWIK https://zwik-grodzisk.pl/nowe-przylacza-wod-kan.html.

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych można przystąpić na podstawie:

– uzgodnionego w ZWIK projektu przyłącza kanalizacyjnego. ZWIK jest
w posiadaniu projektów przyłączy kanalizacyjnych dla posesji dla których zostały podpisane z ZWIK Umowy przedwstępne. W przypadku zmiany właściciela działki, informację czy został opracowany projekt przyłącza można uzyskać w Dziale technicznym.

Ze względu na nowelizację Prawa budowlanego w 2020 roku, ZWIK obniżył cenę wykupu projektów przyłączy kanalizacyjnych tak by zrównać ją z ceną za opracowanie planu sytuacyjnego tj. 246 zł brutto. W sprawie wykupu projektu przyłącza proszę kontaktować się z Panią Wiesławą Zawadzką Tel:  +48 22 724 30 36 wew. 48

lub

– zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z września 2020 – uzyskanych w ZWIK warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci.

Na stronie internetowej ZWIK znajdują się druki do pobrania wniosku o wydanie Warunków przyłączenia nieruchomości do sieci  – https://zwik-grodzisk.pl/przylaczenie-do-sieci.html

Załącznikiem obowiązkowym do wniosku o wydanie warunków technicznych jest plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który można opracować też w ZWIK w cenie 246 zł brutto.

W sprawie uzyskania warunków technicznych proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Olkowskim Tel: +48 622 724 30 36 wew. 46, 65 lub 70

Sprawy formalne takie jak wykup projektu przyłącza kanalizacyjnego czy uzyskanie warunków technicznych można procedować w ZWIK już teraz (Dział Techniczny i Biuro Projektowe ZWIK Grodzisk Mazowiecki).

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza należy pamiętać o konieczności zgłoszenia wniosku o pełnienie nadzoru przez ZWIK przy jego budowie.

Sołectwo Książenice informuje o realizowanych i planowanych inwestycjach we wsi Książenice:

1.Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mazowiecką w Książenicach z ul. Widokową w Radoniach. Będzie również wybudowany parking przy kościele. Koszt inwestycji ok. 1 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji 25 listopad 2021r.
2.Wybudowano w destrukcie ul. Akacjową.
3.Opracowana została koncepcja budowy dróg na Osiedlu Książenice.
4.Ogłoszony został przetarg ZP.271.57.2021 na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowy 2 odcinków drogi gminnej – ul. Cichociemnych oraz ul. Koncertowej w Książenicach z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
5.Projektowane jest oświetlenie w ul. Koncertowej, Cichociemnych, Owocowej i Jabłoniowej. Termin zakończenia  inwestycji styczeń 2022r.
6.Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2021r. gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 700 tyś  zł na przebudowę i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w Książenicach na odcinku  skrzyżowanie ul. Parkowej z ul. Mazowiecką do nowo budowanego ronda u zbiegu ulic Mazowieckiej , Lipowej i  E. Marylskiego.
7.Ogłoszono przetarg  ZP.271.81.2021 na przebudowę drogi gminnej  nr 150256W Al. Sadowej etap drugi na odcinku od Firmy Duo-Tes  do ul. AL. Dębowej.
8.Wybudowano wiatę przystankową w ul. Olszowej i tablicę informacyjną.
9.Gmina zakupiła działkę 3300 m2 na cele publiczne  – budowy  Domu Kultury- Świetlicy. Opracowana jest koncepcja budowy z salą wielofunkcyjną na 200 miejsc.
10.Złożyłem Interpelację  w dniu  28 lipca 2021r.  na budowę w destrukcie drogi w ul. Szafranowej oraz w sprawie budowy chodników w ulicach Al. Sosnowej, Brzozowej, Al. Sadowej i Al. Dębowej.
11.Opracowano koncepcję budowy Parku w Książenicach przy ul. Młodości (szczegóły na stronie sołeckiej). Gmina czyni starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację ww projektów.
12.Dokończenie  etapu budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Książenice- listopad 2021r.
13.ZWiK w Grodzisku Maz. opracował dokumentację dla budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Mazowieckiej na odcinku od ronda na ul. Olszowej do ul. Gilewicza. Obecnie trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
14.Starostwo Powiatu zabezpieczyło środki finansowe na projektowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Al. Owocowej, Jabłoniowej do granic gminy z Nadarzynem (szczegóły zawarte są w budżecie starostwa tab. Nr 2A do UchwałyNr247/XXXIX/21).Rady Powiatu Grodziskiego z dnia   25.02.2021 roku).

W nawiązaniu do informacji z dnia 27 stycznia zamieszczonej na stronie sołeckiej pt. „Drogi odwodnienie i oświetlenie” opracowana została koncepcja przebudowy ulic na terenie osiedla Książenice z dnia 24 marca 2021r.

Obecnie realizowany jest I etap planowanych inwestycji tj. został ogłoszony przetarg na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowy 2 odcinków drogi gminnej – ul. Cichociemnych oraz ul. Koncertowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szczegóły zamówienia publicznego zamieszczone są na:
https://bip.grodzisk.pl/a,35793,zp271572021-opracowanie-kompleksowych-dokumentacji-projektowych-budowy-dwoch-odcinkow-drogi-gminnej-.html.

W nawiązaniu do wniosku opublikowanego 7 października 2020 r. na stronie sołeckiej oraz wcześniejszych starań dotyczących oświetlenia ulic w Książenicach p. Stanisław Kolasa informuje, że na etapie projektowania są następujące ulice: Cichociemnych, Koncertowa, Kurantów oraz ulice w drogach powiatowych tj. ul. Owocowa, Pigwowa i Al. Jabłoniowa przy których będą budowane ścieżki rowerowe.
 
Projektowanie odbywa się w 24 lokalizacjach na terenie gminy. Termin zakończenia prac projektowych to 24. 01.2022 r.
Poniżej odpowiedź na wniosek złożony na Komisji Gospodarki Gminnej z dnia 18.05.2021 r.
 

W związku z zainteresowaniem mieszkańców wsi w sprawie przeznaczenia miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego p. Stanisław Kolasa informuje,że:

Starania o przeznaczenie działki  pod budowę parku w Książenicach trwają od 2017 roku. Odbyły się konsultacje społeczne przedstawicieli gminy, firmy Agri-Rol, Radnego, Sołtysa oraz społeczności szkolnej dotyczące przeznaczenia terenu pod realizację ww. inwestycji.

Obecny właściciel Firma  Agri-Rol pozytywnie ustosunkowała się do potrzeb mieszkańców i przeznaczyła działkę nr 16/51 o powierzchni 1,7977 ha w obrębie PGR Książenice i opracowała koncepcję powstania miejsca rekreacji i wypoczynku integracyjnego społeczności lokalnej. Obszar na którym znajduje się działka 16/51 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. 761/2014 z dnia 28.05.2014r. Działka ta opisana jest jako teren strefy WS – teren wód powierzchniowych  oraz  ZP – teren zieleni urządzonej. Ponadto znajduje się w strefie urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – W.O.Ch.K – należy przez to rozumieć obszar objęty  ochroną prawną  w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po przeprowadzeniu priorytetowych inwestycji tj. budowy Świetlicy Wiejskiej i budowy dróg, w których wykonana jest kanalizacja.

Załączniki:
Pismo Radnego (7.12.2018) ,
- Odpowiedź Urzędu Miasta (6.05.2019) ,
- Mapa miejscowego planu,
- Koncepcja zagospodarowania parku.