Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zarząd miasta otworzył oferty na przebudowę ul. Marylskiego w Książenicach wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką. Chętnych do wykonania zadania jest aż 9 firm.

na to zadanie gmina zarezerwowała 7,5 mln zł. Jak podaje portal Grodzisk News: "Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FAL-BRUK z Warszawy, która zażyczyła sobie niecałe 5,7 mln zł czyli aż 1,8 mln zł taniej niż przewidywano. Dwie innych oscylują w granicach 6–6,1 mln zł. Wśród pozostałych ofert tylko trzy nie mieszczą się w ustalonej na 7,5 mln zł kwocie – opiewają na kwoty 7,7 do 8,5 mln zł".

Przewidywany termin zakończenia prac to 26 listopada 2021 roku.

 

Urząd Miasta odpowiedział na interpelację Sołtysa w sprawie przebudowy al. Sadowej.

Odpowiedź znajduje się tutaj.
Interpelacja z dnia 30.IX.2020 tutaj.

 

W związku z pogarszającym się stanem dróg, Sołtys/Radny Pan Stanisław Kolasa wystąpił z interpelacją ws. remontu dróg we wsi Książenice. Dokument dostępny poniżej.

Nastąpiła zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych! Odbiór odbędzie się 14 listopada (sobota).

W związku z Państwa pytaniami dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych Sołtys zwrócił się do Dyrektora Technicznego/Kierownika Kontraktu z prośbą o wyjaśnienie procedury postępowania w następujących kwestiach:

1. Jakie kroki należy podjąć  aby można podłączyć kanalizację do domu?
Odpowiedź: Cała procedura podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej została opisana na stronie internetowej ZWIK, poniżej link
https://zwik-grodzisk.pl/biuro-obslugi-klienta/nowe-przylacza-wod-kan/

2. Kto ma wykonać projekt przyłącza?
Odpowiedź: W związku ze zmianą prawa budowlanego od dnia 19.09.2020 ZWIK nie wymaga  projektów przyłączy. W celu budowy przyłącza, dla potrzeb odbioru robót przez służby ZWIK, konieczne jest uzyskanie Warunków Technicznych.

W tym celu należy:

    Wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z określeniem wielkości zapotrzebowania na wodę i charakteru zabudowy (mieszkalny, usługowy, rodzaj działalności).
    Dołączyć do wniosku planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Jednocześnie informuję, że konieczne może być uzyskanie od innych organów uzgodnień/decyzji administracyjnych. Biuro Projektowe ZWiK świadczy odpłatnie takie usługi jak opracowania planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Cennik usług znajduje się na stronie ZWIK w zakładce „Dla Klienta” (150zł/szt). Jednocześnie informuję, że ZWIK jest w posiadaniu projektów przyłączy kanalizacyjnych dla posesji w rejonie  obecnie budowanej kanalizacji sanitarnej, do których właściciele podpisali umowy przedwstępne. Istnieje możliwość odpłatnego odsprzedania takiego projektu w cenie opracowania planu sytuacyjnego (150zł/szt.) W Państwa umowach przedwstępnych podana jest kwota 615 zł – ZWIK obniżył tą kwotę do 150 zł/szt. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. W tej sprawie proszę o kontakt z Działem Technicznym ZWIK.

3. Kto ma wybudować przyłącze?
Odpowiedź: Zaleca się, by prace wykonała firma specjalizująca się w tego typu pracach, ale nie ma takiego wymogu. Ważne by prace realizowane były zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Warunkach Technicznych. Istnieje możliwości odpłatnego wykonania przyłącza przez ZWiK na podstawie wyceny indywidualnej opracowanej przez Dział Techniczny ZWIK.

4. Czy ZWiK wykonuje tą usługę kompleksowo?
Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W celu ułatwiania przyłączania się do sieci, ZWIK wraz z budową sieci w ulicy wykonuje „odejścia boczne do posesji”. Odcinek od granicy nieruchomości do domu będzie możliwe po zakończeniu budowy i oddaniu sieci do użytkowania. Budowa tego odcinka jest po stronie mieszkańca.

5. Czy moglibyśmy podać informację mieszkańcom po wschodniej części ul. Cichociemnych o możliwości składania wniosków na budowę kanalizacji w tym obszarze?
Odpowiedź: Zdajemy sobie sprawę, że są i będą na osiedlu Książenice posesje bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, dlatego należy zgłaszać takie zapotrzebowanie pisemnie do ZWIK. Dokładamy wszelkich starań do sukcesywnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Dynamika rozwoju osiedla Książenice jest podstawą do planowania kolejnego etapu budowy infrastruktury kanalizacyjnej. Zgodnie ze swoimi procedurami przygotujemy koncepcję i wyślemy do właścicieli posesji objętych zakresem inwestycji umowy przedwstępne określające zobowiązania stron. Procent podpisania umów oraz pozycja na liście oczekujących na uzbrojenie terenu w sieć, będzie miał największy wpływ na uruchomienie procesu inwestycyjnego. Wskaźnikiem pozycjonującym inwestycje planowane do realizacji jest koszt sieci na 1 podpisaną umowę. Podkreślam że jedynym ograniczeniem w naszych działaniach są ograniczone możliwości finansowe Spółki. Fundusze Europejskie przedstawiają nowe perspektywy finansowania gospodarki wodno-ściekowej na lata 2021 – 2027, o które będziemy się ubiegać, pozwolą nam z  pewnością na przyśpieszenie procesu inwestycyjnego.